TIỀN

royal-canadian-mint-vancouver-2010-gold-coins

Nói đến tiền trong quảng cáo là nói đến việc của mấy bạn account hay producer.

Là trả giá, là cost estimate, là bồi thường khi làm sai, là chi phí do ai chịu…

Và hầu như các bạn creative hay planner đều không lo đụng đến chuyện tiền bạc, dẫu đó là tiền Đô hay Đồng.

Nhưng có lẽ nên xem lại chuyện này!

Ý tưởng sáng taọ không chỉ hay, độc đáo mà còn phải hiệu quả. Có nhiều cách tính độ hiệu quả nhưng trên hết vẫn là ROI mà tạm gọi là bỏ chừng ấy tiền, thu lại bao nhiêu. Và vì vậy, creative hoặc planner đều phải biết được cái ý tưởng đó tốn bao nhiêu tiền và khách hàng thu lại được bao nhiêu từ đó.

Bởi vậy, người ra ý tưởng phải là người biết giá của ý tưởng của mình khi thực thi. Một cái app, một cái event, một cái interactive billboard… Tất cả đều có giá và ROI của nó.

Người lên kế hoạch cũng vậy, đều phải biết giá của từng kênh quảng cáo. Trên báo, trên tạp chí, trên website… Tất cả đều có giá và ROI của nói. Làm trên facebook, zing hay các platform khác cũng đều khác nhau.

Người làm sáng tạo ghét nói chuyện tiền bạc, nhưng ít nhất cũng nên biết cái ROI  của ý tưởng mình mà bán cho nó dễ.

Phương Hồ Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *